By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to provide you with content and services adapted to your interests. Elfogadom
Termékek Menü

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram

2016. május: Megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram minimum 1 millió Ft, maximum 600 millió Ft, ami ingatlan fejlesztésre, eszközre, gépjárműre, immateriális javakra, stb. igényelhető. 
 
 
I. Beruházási Kölcsön esetében:
- tárgyi eszköz beszerzés,
- használt eszköz beszerzés,
- immateriális javak beszerzése,
- építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés;
 
Ingatlanvásárlás: Az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a Projekt összes elszámolható költségének 2%-át fentiekben megjelölt tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 28 § (1) bekezdése sezrinti készletek beszerzése. Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének 30 %-a erejéig finanszírozható azzal, hogy a levonható ÁFA nem finanszírozható.
 
II. Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripai Projektjei is Támogatásban részesülhetnek
- amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék nem az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik,
- amennyiben a vállalkozás középvállalkozásnak minősül és a támogatott Beruházás eredménye az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik.
 
III. Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is Támogatásban részesülhetnek:
- szálláshely-fejlesztés;
- vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése;
- nagy vonzerejű fürdők fejlesztése;
- tematikus parkok kialakítása és fejlesztése;
- a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is;
- üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken.
 
IV. Mobileszköz vásárlás:
Gépjármű vásárlás az alábbiak szerint finanszírozható:
- TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható – az alábbi TEÁOR tevékenység szerint eleve kizárt ágazatok:
TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítás
TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítás
 
Más TEÁOR tevékenységet folytató cégek szállítóeszköz, gépjármű beszerzése nem tiltott azzal, hogy személygépjámű beszerzése nem megengedett a Hitelprogram keretében.
- a támogatás kizárólag a Program keretében nem kizárt tevékenységek körében hasznosuljon,
- a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a,
- a vállalkozás erre jogosult képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges,
- CASCO biztosítás megkötése szükséges, (az MFB Zrt. zálogjogosultsági feljegyzésével a biztosítási kötvényen, illetve szerződésen)
- a gépjárműnek meg kell felelnie az európai kibocsátási normáknak

Saját forrás
A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol min. 20 % -, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

11. Hiteldíjak
- Kamat: 0 %/év 
- Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat 
- Kezelési költség: Nincs 
- Rendelkezésre tartási díj: Nincs 
- Előtörlesztési díj: Nincs 
- A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj: Fennálló hitelösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft 
- Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és
 az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj). A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók. A Kölcsönök a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthetők anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
 
Biztosítékok
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
- ingatlan jelzálog,
- ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),
- fizetési számla követelésen alapított óvadék ,
- gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
- egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.
A Beruházás tárgyát kötelező bevonni a biztosítéki körbe.
 
Ingatlan biztosíték típusai:
-ingatlan építés, vásárlás, felújítás, bővítés vagy átalakítás esetén a Beruházás tárgya, illetve 
-kiegészítő ingatlan biztosíték.
 
Ingó jelzálogjoggal terhelhetők a gépek, berendezések, járművek és a készletek.