By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to provide you with content and services adapted to your interests.
 
Elfogadom

Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési

tájékoztató

 

Röviden, tömören

Csak a törvényeknek, rendszabályoknak megfelelően gyűjtünk és

kezelünk személyes adatokat

Mindent megteszünk az adatok biztonságos tárolása érdekében.

Személyes adatokat harmadik fél számára kizárólag

hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról írásbeli

kérés esetén: sales@signdepot.eu

A személyes adatok törlését, illetve módosítását ezen a címen lehet

kérni: sales@signdepot.eu

 

- Letölthető verzió itt -  

 

Bevezetés

 

Signdepot Europe Kft 5100 Jászberény, Alkotás u. 4. (16-09-

010080 Szolnoki Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban:

Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. törvény kimondja, hogy az érintettel (jelen

esetben a webshop/ weblap/ blog használóval, a továbbiakban:

felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az

adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és

részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos

minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és

jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra

jogosult személyéről, valamint az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján

arról is, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha

a. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban

meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi

személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi

önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,

b. az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak

ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes

adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,

c. az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett

vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,

valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait

fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy

megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy

d. az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes

adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az

adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal

arányos.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel

kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését

szabályozza:

https//www.signdepot.eu

 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek

hatályba. A tájékoztató egyes részei mögött megjelenítettük a

jogszabályi hivatkozást is.

 

Fogalom meghatározások (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A

TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi

rendelet) 4. cikk)

 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes

személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,

szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes

személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális

vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező

alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon

automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely

művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,

rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés

vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve

megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok

megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének

bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat

valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes

jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,

gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes

preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó

jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése,

amelynek következtében további információk felhasználása nélkül

többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely

konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen

további információt külön tárolják, és technikai és szervezési

intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy

azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot

nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon –

centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi

szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott

ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi

szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes

adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az

uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az

adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós

vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy,

közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az

adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a

személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében

az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá

személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett

adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen

az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi

szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi

szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az

érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen

irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást

kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes,

konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű

kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a

továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok

véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való

jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett

genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat,

amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára

vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az

említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből

ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai

vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos

technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi

vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen

például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy

pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve

a természetes személy számára nyújtott egészségügyi

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt

hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

16. „tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban

tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión

belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok

kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az

adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és

az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett

döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó

tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az

egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező

adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének

helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik

központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión

belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi

helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő

adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az

adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek

vonatkoznak;

17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve

lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a

27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy,

aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az

adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében

háruló kötelezettségek vonatkozásában;

18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes

vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a

rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő

társaságokat és egyesületeket is;

19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa

ellenőrzött vállalkozások;

20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok

védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely

tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő

vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a

személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy

közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon

csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő

továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek

megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet

a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján

érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett

felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik

tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti

vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti

hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c)

panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a)

személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése,

amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel

rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban

található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel

összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az

Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy

az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott

tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több

tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően

jelentős mértékben érint érintetteket;

24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel

szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a

rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az

adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e

a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a

döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és

szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión

belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az

(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1.

cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá

tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb

szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott

létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

 

 

Az adatkezelés jogalapja (2011. évi CXII. törvényaz

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.

§)

 

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban

meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes

adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete

közérdeken alapuló célból elrendeli,

b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő

törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges

és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,

c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más

személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek

életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához

vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy

d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az

érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának

megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

 

Az adatkezelés jogszerűsége (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet) 6. cikk

 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű,

amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több

konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az

érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az

érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy

létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 

 

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához

szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben

elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és

szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,

különösen, ha az érintett gyermek.

Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által

feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek (AZ

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679

RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet) 5. cikk

 

(1) A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára

átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és

átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen,

és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a

89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal

össze nem egyeztet-hetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos

és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további

adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell,

hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk

(„adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden

észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az

adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat

haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek

azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez

szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig

történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes

adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű

archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy

statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak

és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és

szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott

tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes

adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy

károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas

jelleg”).

(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá

képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Rendelkezésre bocsátandó információk

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) alapján meg kell határozni a

webshop/ weblap/ blog/weboldal működésénél a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők

személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

 

Webshopnál:

Megrendelő email címe

Megrendelő neve

Megrendelő számlacíme

Megrendelő adószáma

Kapcsolattartó neve

Megrendelő telefonszáma

Megrendelő szállítási címe

Megrendelő bankszámlaszáma

 

Honlapnál:

Megrendelő email címe

Neve

Lakcím

Adószáma

Telefonszáma

Felhasználónév

 

Blognál:

Egyéb bekért adatok:

-

3. Az érintettek köre: A webshop/ weblap/ blog-on regisztrált

valamennyi felhasználó.

 

4. Az adatgyűjtés célja:

 

Webshopnál:

Email:

Marketing

direkt marketing

időszakos promóció

kedvezményadás a cél

regisztráció a cél

webáruház üzemeltetés a cél

hírlevél küldése a cél

ügyfélkapcsolat a cél

Megrendelő (cég) neve:

marketing a cél

direkt marketing a cél

időszakos promóció

kedvezmény adás a cél

regisztráció a cél

webáruház üzemeltetés a cél

hírlevél küldése a cél

kötelező adatkezelés

ügyfélkapcsolat a cél

Megrendelő számlacíme:

marketing a cél

direkt marketing a cél

időszakos promóció a cél

kedvezményadás a cél

regisztráció a cél

webáruház üzemeltetés a cél

hírlevél küldése a cél

kötelező adatkezelés a cél

ügyfélkapcsolat a cél

Megrendelő adószáma:

marketing a cél

direkt marketing a cél

kedvezményadás a cél

regisztráció a cél

webáruház üzemeltetés a cél

hírlevél küldése a cél

kötelező adatkezelés a cél

ügyfélkapcsolat a cél

Megrendelő kapcsolattartó személyének neve:

Marketing a cél

direkt marketing a cél

kedvezmények a cél

regisztráció a cél

webáruház üzemeltetés a cél

hírlevél küldése a cél

ügyfélkapcsolat a cél

Megrendelő telefonszáma:

marketing a cél

direkt marketing a cél

időszakos promóció a cél

kedvezményadás a cél

regisztráció a cél

kapcsolódó szolgáltatások a cél

üzemeltetés a cél

ügyfélkapcsolat a cél

Megrendelő szállítási címe:

marketing a cél

direkt marketing a cél

időszakos promóció a cél

kedvezményadás a cél

regisztráció a cél

kapcsolódó szolgáltatások a cél

üzemeltetés a cél

ügyfélkapcsolat a cél

Megrendelő bankszámla száma:

Marketing a cél

direkt Marketing a cél

időszakos promóció a cél

kedvezményadás a cél

regisztráció a cél

webáruház üzemeltetés a cél

hírlevél küldése a cél

ügyfélkapcsolat a cél

 

Honlapnál:

Email:

marketing a cél

direkt marketing

időszakos promóció a cél

kedvezményadás a cél

regisztráció a cél

kapcsolódó szolgáltatások a cél

webáruház üzemeltetés a cél

hírlevél küldése a cél

ügyfélkapcsolat a cél

Név (Keresztnév és/vagy vezetéknév, cégnév):

marketing a cél

direkt marketing a cél

időszakos promóció a cél

kedvezményadás a cél

regisztráció a cél

kapcsolódó szolgáltatások a cél

webáruház üzemeltetés a cél

hírlevél küldése a cél

ügyfélkapcsolat a cél

Lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám, em/ajtó)

marketing a cél

direkt marketing a cél

időszakos promóció a cél

kedvezményadás a cél

regisztráció a cél

kapcsolódó szolgáltatások a cél

webáruház üzemeltetés a cél

hírlevél küldése a cél

ugyfélkapcsolat a cél

Adószám (a személyhez köthető)

marketing a cél

direkt marketing a cél

időszakos promóció a cél

kedvezményadás a cél

regisztráció a cél

kapcsolódó szolgáltatások a cél

webáruház üzemeltetés a cél

hírlevél küldése a cél

ügyfélkapcsolat a cél

Telefonszám

marketing a cél

direkt marketing a cél

időszakos promóció a cél

kedvezményadás a cél

regisztráció a cél

kapcsolódó szolgáltatások a cél

webáruház üzemeltetés a cél

hírlevél küldése a cél

ügyfélkapcsolat a cél

Felhasználó név:

marketing a cél

direkt marketing a cél

időszakos promóció a cél

kedvezményadás a cél

regisztráció a cél

kapcsolódó szolgáltatások a cél

webáruház üzemeltetés a cél

hírlevél küldése a cél

ügyfélkapcsolat a cél

 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A

regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok

esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)

bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó

számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus,

illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható

formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján

visszakereshető módon megőrizni.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők

személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai

kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A

következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon:

E-mail cím

webáruházban Megrendelő neve

webáruházban Megrendelő számlacíme

webáruházban Megrendelő adószáma

webáruházban Megrendelő kapcsolattartója

webáruházban Megrendelő telefonszáma

szállítási cím

webáruházban Megrendelő bankszámla száma

honlapon e-mail címet

honlapon név

honlapon lakcím

honlapon adószám

honlapon a telefonszámot

honlapon felhasználónevet

blogban egyéb személyes adatot

 

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon

tudja érintett kezdeményezni:

postai úton (5100 Jászberény, Alkotás u. 4. címen),

e-mail útján sales@signdepot.eu e-mail címen.

8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5.

§ (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a

továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon

személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag

elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek

azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly

módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes

adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás

nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok

teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak

a szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelés során igénybe vett tárhely szolgáltató (webáruház)

adatai:

Név: ShopRenter.hu Kft

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail: info@shoprenter.hu

Telefonszám: +36-1 2345012

Az adatkezelés elérhetősége:

https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/

Az adatkezelés során igénybe vett tárhelyszolgáltató (weblap)

adatai:

Név: ShopRenter.hu Kft

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129

E-mail: info@shoprenter.hu

Telefonszám: +36-1 2345012

Az adatkezelés elérhetősége:

https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/

Az adatkezelés során igénybe vett tárelyszolgáltató (blog) adatai:

Név: ShopRenter.hu Kft

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail: info@shoprenter.hu

Telefonszám: +36-1/234-5012

Az adatkezelés elérhetősége:

https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/

 

Az adatkezelés biztonsága és az érintettek jogai

(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU)

2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell

lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie,

hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik,

használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb

módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes

adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az

átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével

összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen

hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és

egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik

különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés

céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további

tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes

adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a

tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és

tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A természetes személyt

a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról,

szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint

arról, hogy hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető

jogokat. A személyes adatkezelés konkrét céljainak mindenekelőtt

explicit módon megfogalmazottaknak és jogszerűeknek, továbbá

már a személyes adatok gyűjtésének időpontjában

meghatározottaknak kell lenniük. A személyes adatoknak a

kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük, az

adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni.

Ehhez pedig biztosítani kell különösen azt, hogy a személyes adatok

tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. Személyes

adatok csak abban az esetben kezelhetők, ha az adatkezelés célját

egyéb eszközzel észszerű módon nem lehetséges elérni. Annak

biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a

szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy

rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. A pontatlan

személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden

észszerű lépést meg kell tenni. A személyes adatokat olyan módon

kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és

bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy

megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok

kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést,

illetve azok jogosulatlan felhasználását.

Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű

legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy

valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított - akár e

rendeletben, akár más, az e rendeletben említettek szerinti uniós

vagy tagállami jogban foglalt - alappal kell rendelkeznie, ideértve az

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés

szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés

teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést

megelőzően megteendő lépéseket.

 

Adattovábbítás

__________________________________________

_____________________________

1. Az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

alapján, meg kell határozni a weblap/ adattovábbítási

tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges

adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos

jogainak ismertetése.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. a) A

továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása

érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám,

fizetendő összeg. b) A továbbított adatok köre az online

fizetés lebonyolítása érdekében: Számlázási név,

számlázási cím, fizetendő összeg.

3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást

kérő valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz

szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének

határideje: A házhozszállítás/online fizetés

lebonyolításáig tart.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges

adatkezelők személye: A személyes adatokat a

következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben

tartásával: Szolgáltató, adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak

ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online

fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes

adatainak mielőbbi törlését.

8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó

hozzájárulása.

Külső cégnek átadott adatok:

Közösségi média

Használok facebookot: kamadoshop.hu Facebook

adatvédelmi: https://www.facebook.com/privacy/

explanation

Használok youtube-t:

www.youtube.com/channel/UChRgdQf5lT2gVcv

M0-d1KYA Youtube adatvédelmi:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Használok google+-t:

business.google.com/dashboard/l/030774416798

93694752?hl=hu Youtube adatvédelmi:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

1. Az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a

webshop/ weblap/ blog adattovábbítási tevékenysége

körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges

adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos

jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: a fentebb

felsorolt közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a

felhasználó nyilvános profilképe.

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki

regisztrált a Facebook, Youtube, Google+, közösségi

oldalon(oldalakon), és lájkolta a weboldalt.

4. Az adatkezelés célja: A fentebb felsorolt közösségi

oldalakon, a webshop/ weblap/ blog egyes tartalmi

elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a

weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére

jogosult lehetséges adatkezelők személye és az

érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak

ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről,

illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a fentebb

felsorolt közösségi oldalak(ak) címén (címein)

tájékozódhat az érintett.

6. Az adatkezelés a fentebb felsorolt közösségi

oldalak(ak)on valósul meg, így az adatkezelés

időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és

módosítási lehetőségeire a közösségi oldalak

szabályozása vonatkozik.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes

hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a fentebb

felsorolt közösségi oldalak(ak)on.

Külső online számlázó.

Neve: szamlazz.hu

Átadott adatok:

adószám

e-mail cím

szállítási cím

(cég)név,

cím (Ország, város, utca, házszám, emelet,

ajtó)

Külső csomagküldő.

Átadott adatok a pontos kiszállítás céljából:

postacím, email, telefonszám

Neve: GLS Futárszolgálat

Adatvédelmi tájékoztatója:

https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Külső online fizetés.

Online fizetés céljából.

OTP adatvédelmi nyilatkozata:

https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem

 

Külső cégnek átadott adatok:

Google

Google Adsense: használom, mint megjelenítő

Google Adsense: használom, mint hirdető

Google Adwords: használom, mint hirdetőA

webshop/ weblap/ blog a Google Adwords

remarketing követő kódjait használja. A

remarketing egy olyan funkció, amelynek

segítségével a webshop/ weblap/ blog azoknak a

felhasználóknak, akik korábban már felkeresték

webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg,

miközben a Google Display Hálózat egyéb

webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookiekat

használ a látogatók megjelöléséhez. A

webáruházat felkereső felhasználók letilthatják

ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle

adatkezelésével kapcsolatos információt is

olvashatnak az alábbi címeken:

http://www.google.hu/policies/technologies/ads/

és https://support.google.com/analytics/answer/

2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a

remarketing cookie-kat, számukra nem fognak

megjelenni személyre szabott ajánlatok a

webshop/ weblap/ blog.

google analyticsA webshop/ weblap/ blog

látogatottsági adatait a Google Analytics

szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A

szolgáltatás használata során adatok kerülnek

továbbításra. A továbbított adatok az érintett

azonosítására nem alkalmasak. A Google

adatvédelmi elveiről bővebb információ itt

olvasható:

http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

google_remarketing_hasznalo

Remarketing célja:

Kosárelhagyók követése

Emlékeztető webáruház remarketing

Emlékeztető weblap remarketing

Emlékeztető blog remarketing

Facebook

Hirdetések céljából

Remarketing célja:

Facebook kosárelhagyók

webshop/ weblap/ blog facebbok remarketing

emlékeztető

honlap emlékeztető remarketing

blog emlékeztető remarketing

Hírlevélküldő

1. Külső hírlevélküldőt használok

Külső szolgáltatóm:

mailchimp.com

https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Hírlevél küldés (2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 6.

§)

 

(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes

személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése

módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen

elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs

eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag

akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és

kifejezetten hozzájárult.

(2) * Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely

tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a

hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára

közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes

adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint

a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő

kifejezését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás

és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a

nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben

meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére

reklám az (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem

közölhető.

(4) * Címzett reklámküldemény természetes személy mint a reklám

címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és

kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a

reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a

reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa.

Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés

útján a továbbiakban nem küldhető.

(5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - az (1)

bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk

hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól

nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám

címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban

foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik

fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható

át.

(6) A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a

reklám küldésének (4) bekezdés szerinti megtiltására mind postai úton,

mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy

a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.

(7) * Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt

reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell

a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok

részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának

visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét

bejelentheti, továbbá - a (4) bekezdés szerinti esetben - ebből a célból az

ugyanazon reklámozó érdekében ugyanazon címzett részére 2009.

október 1-jét követően első alkalommal küldött reklámküldeménynek

tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett,

térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon

kézbesített válaszlevelet.

(8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó

közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a

vállalkozás nevét és megjelölését.

(9) * E § alkalmazásában címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést,

üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó - egyszerre legalább 500

címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem

módosító adat kivételével azonos tartalmú - a postai szolgáltatásokról

szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény.

 

Cookie-k, sütik kezelése (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

A honlap/webáruház használatával a személy tudomásul veszi a

következőt:

A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt

készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre

bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal,

valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás

azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek

egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal

összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyes profiljának

létrehozására és az adott személy azonosítására.

 

Jogorvoslat(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016.

április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 79. cikk

 

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra

tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő

panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog - sérelme nélkül, minden

érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése

szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése

következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti

tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás

megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti

tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az

adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében

eljáró közhatalmi szerve.

Esetleges jogsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet panasszal élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A kártérítéshez való jog(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A

TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet) 82. cikk

 

(1) Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének

eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az

elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól

kártérítésre jogosult.

(2) Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel

tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő

adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben

tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem

tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az

adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő

jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal

ellentétesen járt el.

(3) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül az e cikk (2)

bekezdése szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző

eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

(4) Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az

adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az

adatkezelésben, és - a (2) és (3) bekezdés alapján - felelősséggel

tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes

adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének

biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes

kárért.

(5) Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a (4) bekezdéssel

összhangban teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért,

jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi

adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek

azt a részét, amely megfelel a (2) bekezdésben megállapított

feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük

mértékének.

(6) A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az

előtt a bíróság előtt kell megindítani, amely a 79. cikk (2)

bekezdésében említett tagállam joga szerint illetékes.

 

Referenciák:

________________________________________

__________________________

A tájékoztató elkészítése során a következő

jogszabályokat vettük figyelembe:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról (a továbbiakban:

Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/

A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól (különösen a 6.§-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus

információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

(kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám

bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679

RENDELETE (2016. április 27.) a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről és az ilyen adatok szabad

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon

kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet